Privacy statement

VOC voert onderhoudswerkzaamheden uit voor de volgende corporaties Portaal, de Voortuitgang en Ymere. De woningcorporaties verhuren, verkopen en beheren woningen in de regio’s Utrecht, Arnhem, Nijmegen, Amersfoort en Leiden. Daarnaast voeren wij werkzaamheden uit in opdracht van Gemeenten voor het aanpassen van huurwoningen van bovengenoemde corporaties in het kader van de de “Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)”.
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn Portaal, de Voortuitgang, Ymere en genoemde gemeenten. Wij vinden het belangrijk om u te informeren hoe wij met uw gegevens omgaan en waar wij ze voor gebruiken. Wij informeren u ook over uw rechten hierin.

 • VOC neemt uw privacy serieus en hanteert een privacybeleid. Indien u een woning van huurt van bovenstaande corporaties, verwerken wij uw persoonsgegevens voor de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden. Gegevens die wij van u nodig hebben zijn bijvoorbeeld: uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres en gegevens over uw inkomen.
 • Wij gebruiken met betrekking tot privacy de volgende uitgangspunten:
 • Alle persoonsgegevens verwerken wij ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden aan uw woning zijn met uw toestemming verkregen.
 • Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke informatie en nemen voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen.
 • Wij houden ons aan de Wet bescherming persoonsgegevens en andere toepasselijke wetgevingen omtrent de verwerking van persoonsgegevens.

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ EN WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ DEZE GEGEVENS?.

 • VOC heeft uw persoonsgegevens nodig voor de volgende doeleinden:
 • het onderhoud en de reparatie van de te huren en te verhuren roerende en onroerende zaken;
  het behandelen van geschillen;
 • het uitoefenen van de accountantscontrole;
 • activiteiten van intern beheer/verbeteren van onze dienstverlening;
 • de uitvoering of toepassing van andere wet- of regelgeving.

Voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan een woning, hebben wij tenminste de volgende persoonsgegevens van u nodig:

 • uw volledige naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens);
 • uw telefoonnummer;
 • uw e-mailadres.

WEBSITE

VOC verzamelt en gebruikt uw persoonlijke gegevens op haar website in de eerste plaats om onze (web)diensten aan u te kunnen leveren en om met u te communiceren. Uw gegevens worden daarnaast gebruikt voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om onze diensten en onze websites te verbeteren. VOC verwerkt daartoe op haar websites de volgende gegevens van u:

 • Surf- en klikgedrag: We verzamelen informatie over uw bezoek aan de Portaal-websites, inclusief de pagina’s die u daarop bekijkt, de koppelingen (links) waarop u klikt en de andere acties die u onderneemt. Daarnaast verzamelen we bepaalde standaardinformatie die uw browser verzendt naar elke website die u bezoekt, zoals uw IP-adres, het type en de taal van de browser, de tijd van uw bezoek en het webadres van waaruit u onze website bereikte.
 • Lees hier welke cookies wij gebruiken.

DERDEN

VOC verstrekt uw gegevens aan derde partijen die door ons zijn ingeschakeld ten behoeve van de bovenstaande werkzaamheden of aan derde partijen die noodzakelijk betrokken zijn bij de bovenstaande werkzaamheden. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld een reparateur of aannemer. Wij verstrekken enkel uw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres) zodat een afspraak met u gemaakt kan worden. VOC heeft de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden door de derde partij worden gebruikt.

Ook gebruiken wij gegevens voor het uitvoeren van onderzoek die ons ondersteunen in de verbetering van de dienstverlening of het beleid. Hiervoor kunnen adresgegevens- en woningkenmerken worden gebruikt. Persoonsgebonden gegevens zoals naam, leeftijd, inkomen en huishoudenssamenstelling zijn hiervan uitgesloten. Een onderzoek wordt uitgevoerd door een instelling of bedrijf. De gegevens worden alleen verstrekt voor het doel van het onderzoek. De afspraken over de uitwisseling van gegevens leggen we vast in een overeenkomst met het bedrijf of de instelling. U mag erop vertrouwen dat de gegevens niet gebruikt worden voor andere doeleinden of directe marketing. In geen enkele geval worden huurders individueel benaderd op basis van onderzoeksresultaten.

In andere gevallen dan hierboven beschreven zullen wij eerst uw toestemming vragen.

GEGEVENSBEVEILIGING

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens heeft bij ons grote prioriteit. Uw gegevens die bij ons zijn opgeslagen, worden daarom door ons met technische en organisatorische maatregelen beschermd teneinde verlies of misbruik door derden zo goed als mogelijk te voorkomen. Onze medewerkers die deze persoonlijke gegevens verwerken, zijn tot geheimhouding van uw gegevens verplicht. Technische veiligheidsmaatregelen ter bescherming van uw gegevens worden regelmatig gecontroleerd en indien nodig aangepast aan de nieuwste stand der techniek. Deze principes gelden ook voor bedrijven die in onze opdracht en volgens onze aanwijzingen gegevens verwerken en gebruiken.

BEWAARTERMIJN

VOC bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerking van uw gegevens. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

WIJZIGINGEN VAN HET PRIVACY STATEMANT

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement te wijzigingen. Om goed op de hoogte te blijven van de manier waarop wij met uw gegevens om gaan raden we u aan om zo nu en dan dit statement door te nemen.